YARGITAY  12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2487     K. 2012/22321    T. 26.6.2012

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Seçil Parkan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibine başlandığı, 3. kişinin ipotekli taşınmaz yönünden icra dairesine verdiği dilekçe ile istihkak iddiasında bulunmaması üzerine icra müdürlüğünün istihkak varakası düzenleyerek alacaklıya gönderdiği anlaşılmıştır. 

İİK'nun 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır ( HGK'nun 24.09.1997 tarih 1997/15-461 E. 1997/729 K.; HGK'nun 13.06.2001 tarih ve 2001/12-461 E. 2001/516 K.; HGK'nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-198 E. 2004/183 K. sayılı kararları ). 

Bu nedenle taşınmazlar yönünden istihkak iddiasında bulunulamayacağından icra müdürlüğünce istihkak prosedürünün işletilmesi yasaya aykırıdır. 

Öte yandan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte haciz safhası bulunmadığından, haciz yoluyla takiplere ilişkin istihkak prosedürü uygulanamaz. İcra memurunun bu hükümlere ve ilkelere aykırı işlemi kamu düzenine aykırılık teşkil ettiğinden İIK'nun 16/2. maddesine göre şikayet süresizdir. 

O halde mahkemece, yukarıda yazılı nedenlerle memur işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.