ÖZET: Boşanma kararı verildikten sonra eşlerin birlikte yaşamaya devam ettikleri anlaşılmış
olup, dört yıl sonra kararın tebliğe çıkarılması dürüstlük kuralına da aykırı olup bu duruma göre
yeni bir karar verilmelidir.

Y. 2 HD E.2014/5585, K.2014/10949, T.12.05.2014

Dosya kapsamından anlaşıldığı üzere; davacı kadın tarafından açılan
dava sonunda 07.12.2009 tarihinde tarafların Türk Medeni Kanunu’nun
166/1. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiş, mahkemenin
gerekçeli kararı, aradan 4 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra tebliğe
çıkarılmış olup, kararın 14.01.2014 tarihinde davalı kocaya tebliğ edilmesi
üzerine, davalı süresi içerisinde kararı temyiz etmiştir. Davalı koca
temyiz dilekçesinde, boşanma kararından sonra eşi ile barışıp 2010 yılı
Temmuz ayından 2013 yılı Kasım ayına kadar eski müşterek hanelerinde
birlikte yaşadıklarını, evlliklerinin bu tarihe kadar fiilen devam ettiğini
ileri sürmüştür. Kararın 4 yıl gibi uzun bir süre geçtikten sonra tebliğe
çıkarılması, Türk Medeni Kanunun 2. maddesinde yer alan dürüstlük
kuralına aykırı olduğunu göstermesi yanında, bu süre içinde tarafların
birlikte yaşamaya devam etmesi davacı kadının boşanma iradesinden vazgeçtiğini
ve tarafların geçmiş hadiseleri de karşılıklı olarak affettiklerinin
kabulünü gerekir. Bu bakımdan kararın oluşmasından sonra uzun süre
tarafların birlikte yaşamaya devam etmeleri olgusu, hükmün sonucuna
etkilidir. O halde, mahkemece bu yön üzerinde durulması ve ulaşılacak
sonuç uyarınca karar verilmesi gerektirir. Açıklanan sebeple kararın bozulması gerekir.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA),
bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer
olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın
tebliğinten itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmaz üzere
12.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 6 • Yıl: 2015