ÖZET: Anlaşmalı boşanma kararı verilip de, kesinleşme gerçekleşmeden taraflardan birinin o
kararı temyiz etmesi halinde; anlaşmalı boşanma isteğinden rücu edildiği dikkate alınarak davaya
“çekişmeli boşanma” davası olarak devam edilmelidir.
Y. 2. HD/ E. 2014/18777 K.2015/3245 T.2.3.2015

KARAR
Taraflar Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar,
hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde
oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir ifadeyle
gerek boşanmanın mali sonuçları, gerekse çocukların durumu hususunda
kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici
yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 166/3.
maddesi gereğince boşanmalarına karar verilse dahi davacının anlaşmalı
boşanma hükmünü gerçekleşen anlaşmaya rağmen temyiz etmesi davadan
açıkça feragat etmedikçe anlaşmalı boşanma yönündeki iradesinden
rücu niteliğinde olup, bu halde anlaşmalı boşanma davasının “çekişmeli
boşanma” (TMK m. 166/1-2) olarak görülmesi gerekir.


Açıklanan sebeple mahkemece taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı
bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan
ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını
sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini
sağlamak üzere süre verilip ön inceleme yapılarak tahkikata geçildikten
sonra usulüne uygun şekilde gösterilen deliller toplanarak gerçekleşecek
sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ:

Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,
bozma sebebine göre diğer temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine
yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla verildi. 02.03.2015

 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 89 • Sayı: 6 • Yıl: 2015