Aile konutu olan taşınmazı, diğer eşin açık rızası olmadan, hak sahibi eşten devralan kişinin iyi niyetli olması halinde kazanımı korunur, kötü niyetli ise kazanımı korunmaz ve üzerindeki tescil, yolsuz tescil niteliğini alır. Taşınmazı ilk devralanın, bir başka kişiye taşınmazı devrinde TMK m.194 koşulları artık aranmaz. Bu durumda taşınmazı en son devralan, kendisine bu taşınmazı devreden üzerindeki tescilin yolsuz olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu tescile dayanamaz.

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2014/11853, Karar: 2015/4019

"Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 10.03.2015 günü temyiz eden davalı T____ G____ vekili ve karşı taraf temyiz eden davalılar A____ T____ ve E____ F____ ile karşı taraf K____ T____ vekili geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu iddiası ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 194. maddesi uyarınca satışın iptali ve tescil talebinde bulunmuştur. Dava konusu taşınmazın davacının eşi A____ S____ tarafından 30.04.2012 tarihinde davalılardan E____'ya devredildiği, E____'nun da 13.06.2012 tarihinde taşınmazı davalılardan T____ T____'e devrettiği anlaşılmaktadır. Aile konutu olan taşınmazın, hak sahibi olan erkek eş tarafından üçüncü kişiye devri, davacının açık rızasını gerektirmektedir. (TMK md. 194/1) Bu rıza alınmamıştır. Kooperatif kayıtlarında konutla ilgili bir şerh de bulunmamaktadır. Bu durumda taşınmazı ilk devralan E____'nun, iyi niyetli olması halinde kazanımı korunacak (TMK md. 1023), kötü niyetli ise kazanımı korunmayacak, E____'nun üzerindeki tescil, yolsuz tescil niteliğini alacaktır (TMK md. 1024/2). Ne var ki, taşınmazı ilk devralan E____, bu taşınmazı T____ T____'e devretmiştir. E____'nun, taşınmazı davalı T____ T____'e devrinde Türk Medeni Kanunun 194. maddesi koşulları artık aranmaz. Bu durumda taşınmazı en son devralan davalı T____ T____, kendisine bu taşınmazı devreden E____'nun üzerindeki tescilin yolsuz olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu tescile dayanamaz (TMK md. 1024/1). Davalı T____ T____'in, taşınmazı kendisine devreden E____'nun üzerindeki tescilin yolsuz olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiğine ilişkin bir delil bulunmadığı gibi, T____ T____'in diğer davalılarla el ve iş birliği içinde kötü niyetli olarak hareket ettiği de kanıtlanamamıştır. Öyleyse davanın reddi gerekirken, kabulü ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

KARAR : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, duruşma için taktir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin K____'den alınıp T____'a verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 10.03.2015 tarihinde karar verildi."