Vergi dairesi yazı ve tebliğlerinin mükelleflere elektronik ortamda yapılacak. Vergi Usul Kanunu'na eklenen bir madde ile mükelleflere yapılacak tebligat işlemlerinin elektronik ortamda yapılması mümkün hale getirildi. Buna göre artık yapılacak tebligatta klasik yol ve yöntemlerin yanı sıra tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda da tebliğ yapılabilecek. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak. Bunda maksat vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda zaman kaybetmeden tebliğ edilmesidir. Artık vergi dairelerinin mükellefi bulamaması sebebiyle tebligatı yapamaması veya mükellefin tebliğ yöntemlerine itirazı son bulacak gibi görünüyor.

Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecek. Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar çok geniş tutulmuş. Buna göre; Kurumlar Vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden Gelir Vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) elektronik tebliğde kullanılacak adres almak zorunda. Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak faydalanabilir. Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, 1 Ocak 2016 tarihine kadar başvuruda bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda.

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, önümüzdeki yılbaşına kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi” formunu Kurumlar Vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekiyor. Bu bildirim, kanuni temsilciler veya bu hususla ilgili özel yetki içeren vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler tarafından yapılmalı. 2016 yılından sonra mükellefiyet tesis ettiren Kurumlar Vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildirimi'nde bulunmak zorunda kalacak. Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecek. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacak.

Sistemden isteğe bağlı çıkış yok

Aynı şekilde gerçek kişi mükellefler de bizzat veya vekilleri vasıtasıyla başvurmaları ve başvurularının olumlu karşılanması halinde kendilerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecek. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan Gelir Vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilmeyecek. Bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini kullanabilecek. Yılbaşından sonra mükellefiyet tesis ettiren Gelir Vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında şifre talebinde bulunduklarına dair formu vergi dairesine vermek zorunda.

Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re'sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat adresi kullanıma kapatılır. Bu durumların dışında elektronik tebliğ sistemine dahil olanların sistemden çıkmaları mümkün değil.

Düzenleme çerçevesinde tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek. Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişim sağlanacak. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşabilecek. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişecek. Kanunun hükmü gereği, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacak. Talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacak.