Yazdır

Yeni Borçlar kanunu ibranamenin geçerli olması için bazı şartlar getirmiştir. Bunlardan en önemlisi ibranamenin sözleşmenin sona ermesinden sonra başlayarak en az bir ay sonra yapılmış olmasıdır. Aranılan şartlardan birinin eksik olması halinde ibraname kesin olarak hükümsüz olur.  İbraname bu durumda yalnızca içerdikleri miktar kadar makbuz hükmünde olur.


V. Ceza koşulu ve ibra
MADDE 420- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.
İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.
İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.

————————————————–

örnek ibraname taslağı :

İBRANAME

İşçinin
Adı-Soyadı
SSK Sicil No
İşe Giriş Tarihi
İşten Çıkış Tarihi  :

İşverenin
Adı-Soyadı/Unvanı
SSK İşyeri Sicil No
Adresi   :

İşten Ayrılış Nedeni:
Terk    Kendi İsteğiyle Ayrılma     İşten Çıkarılma     Vefat     Askerlik    Evlilik   Emeklilik
Diğer

Açıklama :

ÖDEMELER
Brüt Kazanç        Yasal Kesinti           Net Kazanç       Özel Kesinti       Net Ödeme

Hakedilmiş Ücret
Fazla Mesai
Kullanılmayan İzin Ücreti
Sosyal Haklar
İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı

Toplam

…./…../……tarihinden beri çalıştığım işyerinizden …./…../……tarihinde ayrıldım.  Çalışmaya başladığım tarihten ayrıldığım tarihe kadar gecen çalışma sürem içindeki bütün ücretlerimi, her türlü sosyal hakkımı, hafta tatili ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi, yapmış olduğum fazla mesailere ait ücretlerimi, yıllık izin ücretimi, ayrılış esnasında hak etmiş olduğum ve yukarıda belirtilen istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım.

İşyerinden/tarafınızdan Kanun ve hizmet akdinden doğan hiçbir alacağımın kalmadığını, maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı beyanla işyerinizi tarafınızı geçmişe dönük olarak da ibra ederim.

Adresi:
Telefon No:

İBRA EDEN

Adı Soyadı:
İmzası

ibraname düzenleme tarihi :